Konkurs na artykuł

Konkurs na artykuł

REGULAMIN KONKURSU „Artykuł TPW 2020”

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Artykuł TPW 2020”

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest firma Marta Alaburda I KROPKA, ul. Morska 218B/1 81-006 Gdynia, NIP: 9581614581, REGON: 221852166, mail [email protected]

3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie na profilu Facebookowym https://www.facebook.com/wieluszki/w dniach 20.04.2020 – 04.05.2020 (do godziny 24:00 CET).

§ 2 WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która spełnia wszystkie warunki:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego,

b) nie jest pracownikiem lub członkiem rodziny pracownika firmy Marta Alaburda I KROPKA,

c) posiada adres zamieszkania na terenie Polski.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie posiadanie statusu Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3 NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest bon o wartości 50 PLN do wykorzystania w sklepie wieluszki.pl przydzielany przez Organizatora. Przewidziane zostały trzy nagrody.

2. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, wyłoniony przez Komisję Konkursową, który w czasie trwania konkursu prześle na adres mailowy Organizatora ([email protected]) swoją pracę konkursową, spełniającą poniższe warunki:

a) praca konkursowa ma mieć formę artykułu na jeden z poniższych tematów:

a. Jak udało mi się zmienić zdanie rodziny/znajomych do wieluszek – moja historia;

b. Jak przekonać męża/babcię/ciocię/panie w żłobku do wielopieluchowania – moje pro-tipy;

c. Jak przygotować się do wyjścia na spacer/do lekarza z wieluszkami?

d. Obalamy największe wieluszkowe mity;

e. Pozytywny wpływ wieluszek na zdrowie mojego dziecka;

f. Wieluszki – czego się najbardziej boimy, a nie powinniśmy;

g. Jak ułatwić sobie wielopieluchowanie – moje podpowiedzi.

b) praca konkursowa powinna zostać przesłana w formie do edycji, w formacie tekstowym .doc lub jako treść maila;

c) artykuł musi zawierać co najmniej 700 słów;

d) artykuł musi zostać napisany przez autora zgłoszenia, nie może naruszać praw autorskich, ani dóbr osobistych osób trzecich;

e) artykuł został napisany na potrzeby tego Konkursu i nie był nigdzie wcześniej publikowany.

3. Jeden Uczestnik może wysłać dowolną liczbę zgłoszeń.

4. Wysyłając swoją pracę Uczestnik zezwala na opublikowanie jej na stronie internetowej Organizatora i na fanpage’u na Facebooku z podaniem swojego imienia i nazwiska jako autora.

5. Organizator zastrzega sobie prawo do nagrodzenia więcej niż trzech Uczestników lub mniej, jeśli wpłynie zbyt mało zgłoszeń. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

6. Laureat konkursu zostanie powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien potwierdzić w wiadomości prywatnej do fanpage’a Organizatora bądź w emailu w terminie 3 (trzech) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez firmę Marta Alaburda I KROPKA. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4 DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, a także adresu konta poczty elektronicznej, niezbędnych do przekazania zgłoszenia i nagrody.

2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

Pin It on Pinterest

Share This